• Inwoners weten Loket De Kleine Schans en Coöperatie De Kleine Schans steeds beter te vinden.

    Joke van der Heide

Tekort zorg naar 1,1 miljoen

WOUDENBERG Uit de meerjarenbegroting van de Gemeente Woudenberg blijkt dat de uitgaven in het sociaal domein fors oplopen van 744.000 euro in 2018 naar 1,5 miljoen in 2021. Dit leidt tot een tekort van 1,1 miljoen over de jaren 2019 tot en met 2021. Het collegevoorstel om voor dit tekort de reserves aan te spreken, roept vragen op bij de oppositie.

Dit bleek uit het debat over de Algemene Beschouwingen tijdens de commissievergadering van 2 oktober. Henk-Jan Molenaar (SGP) ziet het aanspreken van de reserves als laatste redmiddel. Hij begrijpt dat dit voor 2019 (tekort van 547.000 euro) onvermijdelijk is, maar wil graag met de raad in debat om te kijken of het tekort voor 2020 (376.000 euro) en 2021 (175.000 euro) kan worden aangevuld door te bezuinigen op andere uitgaven of door extra inkomsten te realiseren.

IN BALANS Ook Michel Hardeman (CDA) vindt dat je bij een tekort op zoek moet gaan naar oplossingen en niet moet kiezen voor het leeghalen van de reserves. Reserves die voor andere doeleinden bestemd zijn. In dit geval gaat het om de reserve Dorpsvoorziening van 1,2 miljoen, waaruit het college van 2019 tot en met 2021 1,1 miljoen wil halen. Het doel van het college is dat na vier jaar de uitgaven en kosten in balans zijn en putten uit de reserves niet meer nodig is. En wat als er dan nog steeds een tekort is, vraagt Hardeman zich af en sluit zich aan bij het voorstel van de SGP.

OPENHEID De verdere stijging in uitgaven wordt gedekt uit extra middelen van het Rijk en maatregelen, die geen gevolgen hebben voor de kwaliteit, toegang en het voorzieningenniveau van de Coöperatie. Het college heeft twee varianten opgenomen. In variant 1 gaat het alleen om maatregelen, die geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg, variant 2 gaat verder. De voorstellen voor maatregelen zijn tot nu toe in een besloten commissievergadering besproken. Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) heeft er moeite mee dat dit niet in de openheid gebeurde. Mensen moeten zoveel mogelijk geïnformeerd worden wat haar betreft. Voor Marco van de Hoef (GBW) is het tekort de grootste uitdaging voor de komende jaren. Wat hem betreft is het doel van de decentralisatie, zorg dichter bij de inwoners brengen, gelukt. Steeds meer inwoners weten de Coöperatie te vinden en zorgvragen worden integraal opgepakt.

Toename van het aantal zorgvragen en het achterblijven van de budgetten van het Rijk ziet hij als belangrijkste oorzaken voor de tekorten. Dat vraagt wat hem betreft om maatregelen met behoud van kwaliteit. Uit de begroting blijkt dat de voorgestelde maatregelen van 2019 naar 2021 oplopen tot een besparing van 400.000 euro.

Elli van Oosterom (CU) ziet dat de effecten van de decentralisatie in het hele land meer tijd vragen. Zij wil net als de VVD en GBW de komende vier jaar nog niet kiezen voor snijden in de kosten, wat zou leiden tot kwaliteitsverlies.