• import

'Woudenberg verkeert in zwaar weer'

WOUDENBERG CU, GBW, SGP en VVD leggen via de Algemene Beschouwingen op de gemeentebegroting 2020-2023 verantwoordelijkheid af aan hun kiezers. Hierin staan de voorgenomen bezuinigingen van het college centraal. Alle fracties erkennen dat Woudenberg niet onder bezuinigingen uitkomt.

Hoewel GBW zich medeverantwoordelijk voelt voor het gevoerde financiële beleid, benadrukt de fractie dat het niet de schuld van de gemeente is dat Woudenberg in zwaar weer verkeert. De gemeente en de raad kunnen volgens GBW alleen verantwoordelijkheid nemen voor het beïnvloedbare deel van de begroting. Het feit dat het Rijk onvoldoende financiën beschikbaar stelt voor de zorg, drukt volgens GBW bijvoorbeeld een zware wissel op de begroting. De fractie kan zich vinden in de door het college voorgestelde bezuinigingen en is blij dat OZB-verhoging niet nodig was.

REGENBOOGVLAG De SGP noemt 2019 een pijnlijk jaar voor Woudenberg. De besluiten over het hijsen van de regenboogvlag en vooral het afschaffen van het ambtsgebed heeft volgens de SGP grote impact. Complimenten zijn er voor de voortvarendheid waarmee het college aan de slag is gegaan met de bezuinigingsopgave. De SGP heeft er wel moeite mee dat het college geen keuzemogelijkheden biedt aan de raad. Dan had de raad haar kaderstellende rol beter kunnen vervullen en was het proces transparanter en democratischer geweest. Dit voorstel haalde geen meerderheid in de raad van juli. Het enige dat de politiek nu kan doen is het voorgestelde pakket van het college integraal goedkeuren. Kritische noot hierbij is dat de gemeente in 2020 en 2021 de reservepositie opnieuw moet aanspreken om de begroting sluitend te krijgen, wat volgens de SGP vraagt om verdere bezuinigingen.

CU stelt dat Woudenberg helaas genoegen moet nemen met minder. Bij sommige bezuinigingsposten zet de fractie vraagtekens. Zo denkt de CU dat bezuinigingen op passend onderwijs op de lange termijn averechts werkt, omdat dit er mogelijk voor zorgt dat meer kinderen naar speciaal onderwijs overgaan met hogere kosten voor leerlingenvervoer als gevolg. Dat geldt ook voor de bezuinigingen op jeugd- en jongerenwerk, omdat daar een preventieve werking vanuit gaat. Hoewel de CU ontwikkeling van digitale dienstverlening en informatievoorziening een must vindt, mag dit van deze fractie niet ten koste gaan van de extra kwaliteit die persoonlijke dienstverlening biedt.

Bezuinigingen op het muziekevenement tijdens de jaarwisseling, waardoor vanaf 2020-2021 de kosten volledig worden gedragen door externe partijen, vindt de CU een goede zaak.

STIKSTOF De VVD noemt een aantal landelijke en provinciale ontwikkelingen die grote impact hebben op Woudenberg. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Stikstof-uitspraak, wat voor een dorp dat veel mag bouwen een onzekere factor is. Ook de voorgestelde oplossingen in het rapport Remkes, waaronder het halveren van de veestapel, zal haar werking hebben. De VVD vindt dat de agrarische sector het DNA bepaalt van ons dorp en wil de agrarische ondernemers de ruimte geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk houden.

Gezien de voorlopige conclusies in de begroting van de Provincie Utrecht vraagt de fractie zich af of de provincie de ambities voor de provinciale wegen en dus de bereikbaarheid van Woudenberg gaat steunen. Positief is de VVD over de ambitie op het gebied van veiligheid, zoals de aanpak van ondermijning, aandacht voor pesten en cybercriminaliteit en verkeersveiligheid. Ook juicht de VVD de initiatieven van ondernemers voor verbetering van het centrum toe.

LASTENVERZWARING PvdA-GL en CDA hebben tot grote verbazing van de overige fracties geen Algemene Beschouwingen ingeleverd. Door niet gebruik te maken van dit democratische recht, laten deze partijen hun kans voorbij gaan om aan de kiezers en raad verantwoordelijkheid af te leggen en hun politieke toekomstvisie te laten weten, stellen zij. Ook landelijk worden de Algemene Beschouwingen als het belangrijkste moment van het politieke jaar gezien. De PvdA-GL geeft aan dit niet rond te hebben gekregen in verband met privéredenen. Deze fractie wil dinsdag vooral het gesprek aan gaan over de grote stijging van de afvalstoffenheffing die voor iedereen een lastenverzwaring betekent, maar vooral voor mensen met een laag inkomen. Ook willen zij een aantal punten van bezuiniging in de zorg bespreken.

Het CDA heeft geen Algemene Beschouwingen ingediend, omdat deze fractie twijfelt aan de zinvolheid hiervan. De Algemene Beschouwingen hebben volgens het CDA altijd veel dubbelingen met andere fracties en daarnaast houd je ook altijd wat kaarten tegen de borst voor de eerste termijn. Reden voor het CDA om zich te concentreren op de technische vragen aan het college. Het CDA zal dan ook geen vragen stellen aan andere partijen over hun Algemene Beschouwingen. Dat vindt de partij niet chic.

In het debat zal het CDA zich met name richten op het feit dat het college wil bezuinigen op de personeelskosten, maar aan de andere kant budget voor extra personeelskosten (2 fte à 160.000 euro) en interim-mensen vraagt. Het CDA worstelt ook met het feit dat veel raadsbesluiten zijn teruggedraaid.