• Robin van Lonkhuijsen

'Onterecht beeld ontstaan dat decentralisatie niet werkt'

WOUDENBERG Het Kabinet heeft plannen om de zware jeugdzorg weg te halen bij gemeenten en onder te brengen bij zogenaamde jeugdzorgregio's. De gemeente is verrast over deze oplossing, omdat minister Hugo de Jonge eerder had aangegeven nog onderzoek te laten uitvoeren. De coöperatie De Kleine Schans herkent de problemen, maar vindt de toon dat 'de decentralisatie moet worden teruggedraaid' jammer.

Joke van der Heide

Er is zo een gevaar dat het beeld ontstaat dat de decentralisatie niet zou werken en dat wil Ellen van der Vlist, directeur van de coöperatie, bestrijden. De overbelasting van jeugdhulp heeft volgens haar niet alleen met decentralisatie te maken. ,,De maatschappelijke tendensen om onze kinderen en jeugd te overvragen heeft hier ook invloed op. Denk aan werkende ouders, echtscheidingen, sociale media en het idee dat alles maakbaar is als je maar je best doet. Er wordt daarom meer lokale aanspraak gemaakt op jeugdhulp voor opvoedvragen. De decentralisatie helpt vervolgens om met elkaar, als gemeenschap, te kijken naar wat kinderen kan helpen en draagt bij aan het passend en effectiever maken van hulp", stelt zij.

ZWARE TAKEN De doelen van de decentralisatie vindt zij dan ook mooi. Wanneer het de veiligheid van kinderen of specialistische hulp betreft, begrijpt zij de reactie van minister Hugo de Jonge echter wel. Bij zware jeugdhulp denkt zij dat meer centraliseren van specifieke hulp de situatie kan verbeteren, omdat kleinere gemeenten minder 'zware zaken' hebben. Maar ook, omdat jeugdhulpaanbieders met zoveel verschillende gemeenten en werkwijzen te maken hebben, dat het voor hen moeilijk is deze goed op elkaar te laten aansluiten.

BETREUREN Wethouder Marleen Treep geeft aan dat de gemeente zich kan vinden in de reactie van de VNG dat de brief van de minister en de begeleidende interviews geen recht doen aan de complexe problematiek met veel spelers en aan de onderlinge verschillen tussen regio's. Zij betreurt het dat de minister niet heeft gewacht op de uitkomsten van het onderzoek om vervolgens de knelpunten in onderlinge samenhang op te pakken.

SAMENWERKING REGIO Op dit moment wordt er volgens haar in de regio Amersfoort al nadrukkelijk samengewerkt op het gebied van jeugdzorg. ,,Wij doen onze uiterste best om in samenwerking met de zorgaanbieders jeugdzorg zo goed mogelijk aan te bieden. Specifiek ten aanzien van een bepaald aantal jeugdzorgaanbieders is de samenwerking geïntensiveerd om zo de zorg voor de meest kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij zijn voor meerdere jaren contractuele afspraken gemaakt", aldus de wethouder.

LAGERE UITKERING RIJK Wat de nieuwe plannen van de minister betekenen voor hoe in de regio nu wordt samengewerkt en voor de betreffende zorgaanbieders, moet nog blijken, stelt zij. Dat dit waarschijnlijk gevolgen heeft voor de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk ten behoeve van de zorg op gemeenteniveau, verwacht ze wel.