• Joke van der Heide

Oppositie keurt begroting af

WOUDENBERG De eerste meerjarenbegroting 2019-2022 van het nieuwe college gaat de geschiedenis in, omdat die slechts met een nipte meerderheid van 8 tegen 7 afgelopen donderdag werd aangenomen.

De gehele oppositie stemde tegen, vooral vanwege de keuze om het tekort op de zorg in zijn geheel uit het reservepotje Dorpsvoorziening te halen én het besluit om de OZB te verhogen, zonder dat daar een achterliggende reden voor is.

STEMVERKLARING Volgens Jan Mulder (SGP) is het nog niet eerder voorgekomen in de politieke geschiedenis van Woudenberg dat de begroting met de kleinst mogelijke meerderheid wordt goedgekeurd. Het afkeuren van een begroting gaat ten grondslag aan zwaarwegende argumenten. De afgelopen jaren is wel eens eerder een begroting door een partij afgekeurd, maar meestal wordt er bij bezwaren 'ja' gezegd tegen de begroting en wordt er gebruik gemaakt van een stemverklaring om uit te leggen met welke punten de partij het oneens is.

Dat had de SGP volgens Marco van de Hoef (GBW) ook moeten doen. Hij stelde dat wanneer een geïnteresseerde Woudenberger de begroting zou bekijken deze zou concluderen dat er niet zoveel aan de hand is. Er is voor de komende vier jaar een positief saldo op de begroting van 65.000 euro in 2019, 159.000 euro in 2020, 192.000 euro in 2021 en 221.000 euro in 2022. De OZB wordt verhoogd met de inflatiecorrectie en de reserves worden ingezet om de tekorten in de zorg op te lossen. Daarbij realiseert Van der Hoef zich wel degelijk dat de gemeente staat voor een zware opgave om op korte en lange termijn, zonder verlies van kwaliteit, de zorg betaalbaar te houden. Met deze begroting is dat geregeld en daarom zien zowel GBW als CU en VVD nu nog geen reden tot ingrijpen.

CENTRUMPLAN En daar zit het grote verschil met de oppositie, die vindt dat het niet van visie getuigt om het tekort van 1,1 miljoen in zijn geheel op te lossen door de reserve Dorpsvoorzieningen van 1,2 miljoen leeg te halen. Een reserve die een ander doel heeft volgens Michel Hardeman (CDA). Het geld van de reserve is verdiend met de verkoop van gronden voor woningbouw. Dat vraagt blijvend om investeringen in de openbare ruimte van het dorp. Zo zal er bij de ontwikkeling van het centrumplan 3.0, plan Kostverloren, volgens hem ook zeker een bijdrage van de gemeente worden gevraagd.

De oppositie vindt het getuigen van goed financieel bestuur als de verantwoordelijkheid wordt genomen om te kijken of het tekort in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden opgelost binnen de begroting. Daarom stelt zij via een motie voor om structureel in 2020 en 2021 100.000 euro in de begroting te besparen. De motie werd met 8 tegen 7 verworpen. De oppositie vindt het ook goed als er inkomsten worden gegenereerd. Op grond van dit argument zou de oppositie wel voor een verhoging van de OZB zijn. Nu is de oppositie tegen verhoging, omdat die direct na een jaar zonder reden wordt verhoogd. De burgers betalen nu mee aan de plus op de begroting. De komende vier jaar levert de verhoging van de OZB in 2019 11.500 oplopend tot in 2022 46.000 euro op.