• Joke van der heide

Kadernota: Winst door verkoop bouwgrond

WOUDENBERG Uit de Kadernota 2018-2021 van de gemeente Woudenberg blijkt dat verkoop van de gemeentelijke bouwgrondposities haar de komende jaren geen windeieren legt. Na aftrek van de door het college reëel geachte risicobedragen van totaal 1.844.000 euro leveren de zes grondexploitaties ruim 5,7 miljoen euro op.

Joke van der Heide

 

De kadernota is de voorloper van de begroting, zoals die in het najaar aan de raad zal worden aangeboden en geeft de raadsleden de mogelijkheid om nog wijziging in aan te brengen in de plannen van het college. De kadernota wordt 20 juni 2017 besproken in de raadscommissie.

 

Als het gaat om de grondexploitaties geeft de Kadernota 2018-2021 een profijtelijk beeld. De bouwgronden die de gemeente in exploitatie heeft, zijn Amalialaan, Het Groene Woud, Westerwoud, Spoorzone Locatie A1, Spoorzone locatie B en Hoevelaar fase 1. Spoorzone locatie A2 wordt in de loop van 2017 in exploitatie genomen.

 

5,7 MILJOEN De verwachte winst van ruim 5,7 miljoen op de zes bouwposities wordt de komende jaren in de kadernota gebruikt voor de begroting (678.000 euro) ter dekking van investeringskosten rondom De Camp, om de algemene reserve te verhogen (146.000 euro) en om de reserves dorpsvoorziening en reserve grondbedrijf bij te vullen (respectievelijk 1.382.000 en 3.583.000 euro). Dit laatste is noodzakelijk om extra kosten voor de ontsluiting van de N224 richting de Spoorzone en Hoevelaar fase 1 te kunnen opvangen.

 

COÖPERATIE Uit de kadernota is nog meer interessante informatie te halen. Zo blijkt dat het college van plan is om het team De Kleine Schans door te ontwikkelen door oprichting en inrichting van een coöperatie. De gemeente wordt dan lid van de coöperatie en stelt financiële middelen ter beschikking binnen de budgettaire kaders.

In de kadernota wordt benoemd dat er risico's zijn als het gaat om die coöperatie: de coöperatie zou onvoldoende effect kunnen sorteren, worden ,,ingehaald" door rijkskortingen en er bestaat het risico dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen het sociaal team en de beoogde coöperatie ziet als inhuur van personeel, waarover BTW moet worden afgedragen. Die af te dragen BTW kan in ieder geval niet worden gebruikt binnen het sociale domein.

 

WERKDRUK De werkdruk is kennelijk structureel hoog. Het college stelt voor om het sinds 2016 tijdelijke extra personeelsbudget om de hoge werkdruk te verlagen structureel te maken.

Dit betekent vanaf 2018 een extra personeelslast van 25.000 euro (voor de jaren 2016 en 2017 is 75.000 euro afgesproken en voor de jaren 2018 en 2019 50.000 euro).

In de begroting is al sinds 2013 een budget opgenomen voor externe inhuur. Dit budget is bedoeld voor vervanging bij ziekte en korte pieken in regulier werk. Nu het ziekteverzuim oploopt en er meer sprake is van langdurig verzuim, waardoor vervanging noodzakelijk is, is volgens het college ook een verhoging van dit budget noodzakelijk naar 150.000 euro.