Ingezonden brief: Coalitie Scherpenzeel beperkt rechten van de raad

SCHERPENZEEL Jaarlijks komt het college van b en w van Scherpenzeel met een kadernota. Een nota waarin het college aangeeft wat op hoofdlijnen de begroting voor het komende jaar gaat worden. Het is een soort voorbegroting. Het is volgens de Gemeentewet de raad (en dus niet het college) die de begroting mag vast stellen. Door als college eerst met een Kadernota te komen kan de raad aangeven waar zij aanpassingen op de begroting wenselijk vindt. In de raadscommissie van 18 juni stond de Kadernota 2016-2019 op de agenda. De raadsfracties, met name die van GBS en VVD hadden kritiek op die Kadernota. De Kadernota staat om die reden dan ook op 25 juni niet met een hamertje op de agenda maar als discussiestuk. Een discussie die er niet zal komen. Door een voorgenomen amendement van collegepartijen CDA, CU en SGP wordt dit begrotingsrecht van de raad namelijk beperkt.

Normaal is het zo dat de raad met amendementen wijzigingen kan aanbrengen in de door het college voorgestelde Kadernota. De raad draagt op die manier het college op om de definitieve begroting die in het najaar wordt vastgesteld, aan te passen. Dat past bij het recht van begroting zoals dat volgens de Gemeentewet bij de raad ligt. Het is ook een goed werkend systeem omdat het college na de vaststelling van de Kadernota nog een paar maanden de tijd heeft om de gevolgen van de gewenste aanpassingen door te rekenen en de begroting sluitend te maken.

De kaderstellende taak wordt nu door de coalitiepartijen uitgehold. In het amendement dat als concept aan de raad is gezonden besluiten de coalitiepartijen dat de Kadernota nu niet meer wordt vastgesteld maar ter kennisgeving wordt aangenomen. De coalitiepartijen lopen hiermee vrijwillig aan de leiband van het college van b en w.

Wat is er gebeurd sinds de raadscommissievergadering van 18 juni dat de coalitie het kennelijk wenselijk vindt om een reeds door haar eigen college aan de raad aangeboden document als de Kadernota te amenderen?

Wellicht het is de kritiek van de oppositie op een post van 200.000 euro die het college als speelgeld heeft opgenomen in de Kadernota. De kritiek van de VVD spitste zich toe op een poging van het college om met die post die andere wettelijke taak van de gemeenteraad, de controlerende, ook uit te hollen.

In de Kadernota wordt onder de noemer Budgettair kader om de reserve op peil te houden de raad voorgehouden dat het goed is om het college structureel vanaf 2017 een potje van 200.000 euro toe te kennen om tegenvallers in de begroting op te vangen. Een missertje hier en een cadeautje daar kan dan zonder inmenging van de raad worden afgeboekt. In het begeleidende raadsvoorstel bij de Kadernota geeft het college aan dat een structureel sluitende begroting zonder maatregelen onmogelijk is. Het structurele tekort op jaarbasis is naar de huidige inzichten ongeveer 250.000 euro volgens het college. Dat tekort betwisten we niet. Zonder het "speelgeld" van het college gaat het echter nog om een structureel tekort van 50.000 euro volgens de VVD. Voor de VVD is onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen het speelgeld voor het college kennelijk zo belangrijk vinden dat zij bereid zijn om hun raadsbevoegdheden hiervoor op te geven.

Wij zullen tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota 2016-2019 op 25 juni aanstaande een ultieme poging doen om ook de coalitiefracties te overtuigen dat een ordentelijke begrotingscyclus een groot goed is en recht doet aan het begrotingsrecht van de raad. Binnen het door de raad vastgestelde budget kan het college dan gelden uitgeven. Als het college niet uitkomt met die begroting dan hoort een college terug te gaan naar de raad. Het is dan de raad die beslist of aanpassing akkoord is. Zo is het altijd gegaan en zo hoort het te blijven gaan. Zo heeft de wetgever het ook gewild toen het begrotingsrecht ooit bij de gemeenteraad werd neergelegd. Een amendement van de coalitie willen we wel steunen maar dan alleen een amendement dat er voor zorgt dat het college geen speelgeld krijgt en daardoor gedwongen wordt om strak op het budget te zitten!

Namens de VVD-fractie in Scherpenzeel,

Gerrit Dijkstra