• Joke van der Heide

Huishoudelijke hulp heet hangijzer in goedgekeurde gemeentelijke begroting

WOUDENBERG De raad heeft de beleidsbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 - 2021 van de gemeente Woudenberg donderdag 26 oktober unaniem goedgekeurd. Er was discussie over politieke hangijzers als bezuinigingen op de zorg en met name huishoudelijke hulp, de groenvoorziening, afspraken woningbouw en duurzaamheid.

Joke van der Heide

 

De PvdA fractie diende drie amendementen in. Het eerste amendement ging over de afspraken die de raad en het college hebben gemaakt om het aantal te bouwen woningen te laten stijgen van 70 naar 90 tot 110 woningen per jaar. De PvdA vond het daarom onjuist dat er in de begroting nog steeds gerekend wordt met 70 woningen en verzocht het college de financiële begroting aan te passen. De PvdA hecht aan de afspraken, omdat het aantal te bouwen sociale huurwoningen indirect gekoppeld is aan dit getal.

 

LOOS GETAL Wethouder Pieter de Kruif bevestigde dat het helder is dat de afspraak 90 tot 110 woningen is. Wethouder Gijs de Kruif voegde toe dat het getal 70 een voorzichtige aanname is en dat het geen consequenties heeft voor de begroting. ,,Zeventig is eigenlijk een loos getal. Bij de Kadernota komen wij keurig terug met een doorrekening wat een stijging van het aantal woningen en daarmee inwoners betekent op vele variabelen, als bijvoorbeeld onderwijs en sport", zei de wethouder toe. Na deze toezegging trok de PvdA het amendement in.

Het college zei ook toe bij de Kadernota met indicatieve bedragen te komen voor het tekort op de begroting van het sociaal domein, om zo samen gemotiveerd een keuze te kunnen maken voor bezuinigingen. Hoewel de bezuinigingsmaatregel op de huishoudelijke hulp van 5 naar 10 euro al wel in de begroting genoemd staat, bevestigde de wethouder dat tot die tijd de kosten niet worden verhoogd. Deze toezeggingen waren voldoende voor de andere fracties. Daarom stemden zij niet in met het amendement om nu al een stijging te voorkomen. Bij de stemming op de begroting benadrukte Sierd Smit wat voor heet hangijzer dit punt voor zijn fractie zal zijn tijdens de bespreking van de Kadernota.

 

DUURZAAMHEID De PvdA kwam met een volgende stap in de reis naar duurzaamheid. De fractie vroeg de gemeente Woudenberg in navolging van de gemeente Lelystad de ambitie uit te spreken om als groene gemeente in 2035 energieneutraal te zijn en zo een inspirerend voorbeeld te zijn. Een mooie ambitie met financieel verstrekkende gevolgen volgens de wethouder. Hij pareerde dat het gemeentehuis alleen al duurzaam is, omdat het er al heel lang staat en dat daarbij de gemeente Woudenberg op de duurzaamheidsladder op plaats 10 staat en Lelystad op plaats 362.

 

VEILIGHEID FIETSVERKEER Alle fracties hadden het initiatief van het CDA ondertekend voor een motie om het college op te dragen om de verkeerssituatie van de N226 in Woudenberg opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie en daarbij aan te dringen op een onderzoek naar een passende oplossing voor het fietsverkeer nabij de rotonde Geeresteinselaan/John F. Kennedylaan.