• Van links naar rechts: Herman van Bussel, Saskia Gabriels en Marleen Treep

    Gemeente

'Het moet en het kan anders'

WOUDENBERG Het zorggebruik en de zorgkosten leiden tot dusdanige kosten dat deze niet langer financieel houdbaar zijn. Door op een andere manier zorg te verlenen en maatregelen te nemen, wordt er hard gewerkt om het tij te keren. Het motto is: 'het moet en het kan anders.' Wethouder Marleen Treep, lid Algemene Leden Vergadering Herman van Bussel en ambtenaar Saskia Gabriels vertellen over het lokale plan van aanpak om de zorgkosten terug te brengen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. De maatregelen worden projectmatig uitgewerkt. Per onderwerp worden er werkateliers opgericht, waar betrokken organisaties van binnen en buiten de coöperatie preventieve oplossingen uitwerken om de zorgkosten te beteugelen.

Joke van der Heide

DAGOPVANG Een mooi voorbeeld is het werkatelier dat zich bezighoudt om dagopvang dichtbij huis uit te werken, iets dat nog niet bestaat in Woudenberg. Als SWO-vertegenwoordiger is Herman van Bussel betrokken bij dit werkatelier. Samen met organisaties als Seniorenbelangen, PCOB, Coalitie Erbij, Beweging 3.0, een deelnemer vanuit de inwonersraad en de gemeente onderzoekt hij de mogelijkheden. Het gaat om laagdrempelige opvang waar geen zorgindicatie voor nodig is. Opvang waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en samen medeverantwoordelijk zijn voor het programma. ,,Dit gaat helpen", vertelt Van Bussel overtuigd. ,,Het vermijdt dat de stap naar dagbesteding te snel genomen wordt."

De organisatie is volgens Van Bussel relatief eenvoudig. Er is koffie, thee en een locatie nodig. ,,Ik verwacht dat er na het eerste initiatief meer initiatieven zullen volgen. Wij hebben dan een model en kunnen mensen helpen bij de start. Ik verwacht dat er een enorme stimulans vanuit gaat. Dat mensen ontdekken dat ze dat zelf kunnen. Het is geen verplichting. Er is al een aanbod van iemand vanuit de kerk die haar huis beschikbaar wil stellen voor een koffiegroepje. Het ideaalplaatje is in ieder geval het opzetten van één plek waar mensen iedere dag in de week naar toe kunnen, maar laten we klein beginnen."

LOGEEROPA Voor respijtzorg, denk aan logeervoorzieningen om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, werd spontaan tijdens het SWO verjaardagsfeest aangeboden door aanwezigen om een logeeropa of -oma te worden. ,,Een jong gezin in Woudenberg besloot zich aan te sluiten bij buurtgezinnen. Ter ontlasting van de ouders, is een kindje welkom bij hen en kan het door deze ondersteuning thuis blijven wonen", vertelt de wethouder als ander voorbeeld. Saskia Gabriels noemt vervolgens de vraag naar specialistische begeleiding van statushouders. Door trauma's die zij hebben opgelopen in hun thuisland komen gezins- en relatieproblemen vaker voor bij deze groep Woudenbergers. ,,Om in kosten te besparen gaan wij op zoek naar vrijwillige tolken, dat lukte destijds ook bij de opvang in De Camp." Dit zijn voorbeelden uit het pakket van lokale maatregelen. Volgende week komt de financiële onderbouwing aan de orde.