• Joke van der Heide

Gemeente pakt hoge zorguitgaven aan

WOUDENBERG De financiële druk die de zorg geeft op de begroting is hoog. Door op een andere manier zorg te verlenen en maatregelen te nemen verwacht het college dat binnen drie jaar de uitgaven en inkomsten in de pas gaan lopen en putten uit reserves niet meer nodig is.

Tot die tijd wordt er een tekort van 1,1 miljoen euro verwacht. Er is in september besloten om dit tekort uit de reserve Dorpsvoorziening te halen. De oppositie was tegen dit besluit en stelde voor om een discussie met elkaar aan te gaan op welke andere uitgaven bezuinigd kan worden. Voor het college was dit te vroeg. Zij willen de maatregelen eerst een kans geven en deze discussie oppakken bij de bespreking van de Kadernota in juni 2019. Wethouder Financiën Anita Vlam stelde in deze krant: ,,Dan weten we of de eerste besparingsmaatregelen effect hebben gehad. Zijn de cijfers nog niet bekend, dan moeten we het doen met de cijfers die voorhanden zijn en op grond daarvan keuzes maken."

Probleem hierbij is dat de meeste maatregelen preventief zijn en tijd nodig hebben om tot besparingen te kunnen leiden. Wat wethouder Marleen Treep betreft komt er dan ook alleen een discussie over de zorgkosten, wanneer de groei autonoom hoger is door bijvoorbeeld vestiging van nieuwe inwoners met een grote zorgvraag. Met de raad is immers afgesproken dat de maatregelen drie jaar de kans krijgen.

TWIJFEL Een extra onzekerheid is dat in het projectvoorstel op vragen of de planning realistisch is, de projectleider en projectleden voldoende capaciteit en tijd hebben en of de financiële raming betrouwbaar is niet met 'ja' geantwoord wordt, maar met 'twijfel'. Herman van Bussel, lid van de coöperatie reageert hierop: ,,Dat de maatregelen tot besparingen zullen leiden is geen garantie. Er is getracht een zo realistisch mogelijke inschatting te maken. Ik vind het van moed getuigen dat ook wordt aangegeven waar de risico's liggen."

Er is ook een financiële meevaller. Het beroep van de gemeente op de 'stroppenpot' werd door het Rijk gehonoreerd en de gemeente ontvangt éénmalig 488.000 euro uit deze pot. ,,De reden is dat het budget vanuit het Rijk niet past bij de zorgvraag van onze gemeente. Wij hebben bijvoorbeeld veel meer pleegouders", legt wethouder Marleen Treep uit. Ze noemt het wel een lapje voor het bloeden. Wat haar betreft moet het objectief verdeelmodel herzien worden. ,,We moeten druk uitoefenen op onze landelijke fracties, want dit wordt in de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer besproken."

INVULLING Zorg mag volgens de wethouder niet alleen om geld gaan, maar moet om mensen gaan. Door een andere invulling van de zorg kan dit samen gaan ,,In de film Alicia van Micha de Winter zie je dat een moeder niet voor haar kind kan zorgen. Het kind gaat naar een pleeggezin, de pleegvader overlijdt en uiteindelijk komt het kind na een lange weg in een gesloten inrichting. Het resultaat is een verdrietig en getekend kind en hogere zorgkosten dan wanneer de moeder fulltime begeleiding had gehad van zelfs twee personen."